بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام شرکت داروسازى فارابى (سهامى عام) دعوت مى‏گردد که در جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت که در روز پنجشنبه مورخ 30/3/1387 رأس ساعت 9 صبح در محل دفتر مرکزى شرکت داروسازى فارابى واقع در اصفهان، کیلومتر 15 جاده شیراز تشکیل مى‏گردد، حضور بهم رسانند.
 
 دستور جلسه:
 - قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونى شرکت براى سال مالى منتهى به 29/12/1386
 - بررسى و تصویب عملکرد، ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالى منتهى به 29/12/1386
 - انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شرکت براى سال مالى منتهى به 29/12/1387
 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
 - انتخاب اعضاء هیئت مدیره
 - تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره موضوع ماده 134 قانون تجارت‏
 - سایر مواردى که در صلاحیت مجمع است
 سهامداران محترم که مایل به حضور در مجمع مذکور مى‏باشند، براساس ماده 30 اساسنامه شرکت ضرورى است قبل از تشکیل مجمع با ارائه ورقه و یا گواهینامه موقت سهام خود، ورقه ورود به جلسه مجمع را از دفتر تهران شرکت واقع در خیابان خردمند جنوبى - شماره 99 - طبقه اول یا از دفتر مرکزى شرکت واقع در اصفهان - کیلومتر 15 جاده اصفهان - شیراز دریافت نمایند.
 بدیهى است سهامدارانى حق ورود به جلسه را خواهند داشت که قبلاً ورقه ورود دریافت کرده باشند.


    هیئت مدیره شرکت داروسازى فارابى (سهامى عام)