واحد صنعتی نمونه  استان اصفهان
خانه صنعت و معدن استان اصفهان سال 1386
واحد صنعتی نمونه کشور
وزارت صنایع و معادن
سال 1386