نشان ها و افتخارات
گواهینامه نظام مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی “OHSAS 18001” موسسه MIC انگلستان سال 1381 گواهینامه نظام مدیریت زیست محیطی “ISO 14001:2004” موسسه MIC انگلستان سال 1383 گواهینامه نظام مدیریت کیفیت “ISO 9001:2000” موسسه MIC انگلستان
سال 1381
نشان صنعت برگزیده سبز سازمان حفاظت محیط زیست
سال 1377
نشان مدیریت کیفیت موسسه GQM انگلستان
 سال 1378
تندیس صادر کننده نمونه کشور مرکز توسعه صادرات ایران سال 1381
گواهینامه سازمان
داروسازان بدون مرز

 سال 138
3
تندیس صادر کننده نمونه کشور مرکز توسعه صادرات ایران سال 1386 نشان بین المللی ستاره طلائی کیفیت موسسه BID اسپانیا
سال 1376
گواهینامه سازمان
داروسازان بدون مرز

 سال 138
3
تندیس صادر کننده نمونه کشور مرکز توسعه صادرات ایران سال 1386 تندیس برگزیده فعالان عرصه سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
سال 1384